چگونه از اطلاعات خود محافظت کنیم

بکاپ گیری منظم روزانه از پایگاه داده حسابداری یا هر نرم افزار دیگر

امکان بازگردانی اطلاعات به تاریخ دلخواه درصورت 

1: به سرقت رفتن سیستم
2: ویروسی شدن سیستم
3: از بین رفتن سیستم

مشتریان ما